Příkaz k úhradě
 
na vrub účtu číslo kód banky splatný dne: ..............
 
 
ve prospěch účtu číslo kód banky částka symboly platby
variabilní konstantní specifický
1577630001 2400 0558
 
V ........................... dne ..............
 
  podpis(y) příkazce