Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Kryštofovo údolí 2.4.2004

Zápis z 27. schůzky Rady SysOpů, konané 2.-3.4.2005 v Kryštofově údolí

1. Přípravná fáze jednání proběhla 2.4.2004 v odpoledních a večerních hodinách.
Přítomní členové: OK1BAF, OK1HH, OK1IMJ, OK1MKW, OK1MRM, OK1VEY, OK1VRR a OK1XH.

2. Hlavní jednání shromáždění Rady Sysopů bylo zahájeno 3.4.2004 v 9:00 hodin. Přítomní členové: OK1BAF, OK1HH, OK1IMJ, OK1MKW, OK1VEY, OK1VKC, OK1XH, OK2BW, OK2IDB, OK2JBU, OK2MPU, OK2MTM, OK2XHR a OK2XIZ.

3. Neúčast postupně omluvili: OK1AR, OK1CNN, OK1DMO, OK1DRY, OK1DWJ, OK1FMF, OK1GB, OK1IRY, OK1MAB, OK1RR, OK1UGB, OK1UND, OK1VCF, OK1VFZ, OK2BGD, OK2BMS, OK2BX, OK2DGB, OK2IZS, OK2MBG, OK2PEN a OK2PXV.

4. Přímo zastoupeny byly: OK0DXH, OK0DXP, OK0NC, OK0NCC, OK0NCG, OK0NCN, OK0ND, OK0NF, OK0NH, OK0NHC, OK0NHG, OK0NHX, OK0NLA, OK0NLL, OK0NMB, OK0NP, OK0NRH, OK0PBB, OK0PBR, OK0PHK, OK0PHL a OK0PRG.

5. Finance: byl splněn úkol z minulého shromáždění: zřízen účet u e-Banky, č.ú. 1577630001/2400 a převedeny finance z původního účtu, vedeného u KB Plzeň. Převod realizovala Renata Nedomová, OK1GB, v tento pátek (peníze byly připsány 5.4.2004 - pozn. OK1HH).

6. Finance: Platbu z podúčtu 4400 lze provést pouze na základě příkazu předsedy RS, nebo jím pověřeného zástupce. Čerpání z podúčtů nódů probíhá na základě dokladu, předloženého oprávněným Sysopem daného nódu. Platby bude realizovat Martin Hrdlička, OK2IDB, na základě doručeného originálu dokladu poštou na oficiálně sdělenou adresu (za ni je automaticky považována adresa, uvedená v chráněné oblasti na webu www.rsys.cz). Platba bude provedena na BÚ příjemce (buď uvedený v chráněné oblasti webu www.rsys.cz, jenž si každý Sysop aktualizuje sám, anebo písemně sdělený v příkazu). Hesla pro vstup do chráněné oblasti webu www.rsys.cz přiděluje jeho správce Janusz Bubik, OK2JBU. Výjimečně lze platbu poukázat i poštovní poukázkou na adresu, uvedenou rovněž v chráněné oblasti webu www.rsys.cz daného nódu (anebo písemně uvedenou v příkazu).

7. Popsané funkce chráněné oblasti webu www.rsys.cz realizuje Janusz Bubik, OK2JBU. Termín: přiští zasedání.

8. Vlastní poplatky bance za bankovní transakce půjdou na vrub hlavního podúčtu s v.s. 4400, poplatky za poštovní poukázku půjdou na vrub podúčtu, ze kterého bude platba realizována.

9. Avízo požadavků plateb z podúčtů doporučujeme zasílat mailem na ok2idb@rsys.cz. Po provedení platby bude zasíláno zpětné avízo na e-mailovou adresu Sysopa uvedenou taktéž na webu www.rsys.cz (aby byla k dispozici informace o připravovaných platbách a příp. potvrzení, že doklad v pořádku došel).

10. Janusz Bubik, OK2JBU, připraví do příštího shromáždění nutné změny na WWW stránkách Rady sysopů,

11. Janusz Bubik, OK2JBU, umístí na WWW vzory Darovací, Sponzorské a Kupní smlouvy ve formátu RTF ke stažení.

12. Sponzorská (Mandátní) smlouva: Vykonavatelem protislužby bude SysOp nódu, což nutno uvést ve smlouvě. Sveta Majce, OK1VEY, dodá její ukázku.

13. Podrobně byly analyzovány dokumentované případy zneužívání sítě PR: vstup do sítě via uživatelský vstup pod cizí značkou, zneužití značky v DX Clusteru - zejména odesílání neplatných „spotů“, popříp. s dehonestujícím obsahem, dále průnik hackerskými metodami z internetu do sítě PR, obé v globálním měřítku. Ochrana je od ledna 2004 zlepšena „logováním“ podobných pokusů. Nejčastěji byly zneužívány volací znaky z OK1-2 stanicemi z OK1 a OM7, často se vydávajícími za velmi známé stanice.
Postup a závěr: již v rámci analýzy stavu otevřeně informujeme sysopy a síťové administrátory, jejichž síťové prostředky byly zneužity. Výsledek sdělíme radioamatérům, jejichž značky byly zneužity. Ti pak mohou s touto informací volně naložit. Při opakování jevu přistoupíme ke zveřejnění volacího znaku v síti PR. Cílem je rozhodné zamezení podobným aktivitám, nic více - ale také nic méně.

14. Změna stanov RS: Novým členem vedení RS se stane „Správce financí (CFO)“ – nevolený člen, jmenovaný Vedením RS. Legalizace činnosti bude dána příslušným článkem ve stanovách. Bude ji vykonávat na základě obstaravatelské smlouvy (mezi Martinem Hrdličkou, OK2IDB a RS), včetně hmotné zodpovědnosti.

15. Dalšími úpravami stanov byly vyřešeny změny, dané časovým vývojem: změna ustanovení o bankovním účtu (z KB Plzeň na transparentní účet e-Banky), změna pojmu „Majetek“ na „Zdroje“ (neboť RS žádný majetek přímo nevlastní) a další úpravy.
16. RS bude mít nově možnost uzavírat smlouvy o pronájmu a provozu objektů sítě přímo s vlastníky nemovitostí. Ty pak budou přímo vázány na smlouvu s konkrétním sysopem, jež bude bez dalšího včas vypovězena při poklesu stavu příslušného podúčtu pod částku, umožňující dostát závazkům alespoň na dva roky dopředu. Mechanismem bude pověření člena organizace, staršího 18 let, k právním úkonům, zejména k uzavření a vypovězení nájemní smlouvy jménem RS, za účelem provozování paketového uzlu, který je, nebo bude spravován pověřeným členem RS, nebo jeho zástupcem. Před vydáním takovéhoto pověření musí existovat transparentní bankovní podúčet u účtu, vedeného RS, který má řádné finanční krytí. Před vyčerpáním finančních prostředků určených pro kryti daného PR uzlu, bude povinen pověřený člen, nebo jeho zástupce, prokazatelným způsobem sledovat stav finančních prostředků přiděleného podúčtu a v dostatečném časovém předstihu informovat předsednictvo RS o nemožnosti dalšího provozu v důsledku platební neschopnosti. V opačném případě veškeré vzniklé schodky v přímé souvislosti s provozováním PR uzlu, mohou být vymáhány na pověřeném členu RS, nebo jeho zástupci. Trvalý platební příkaz k úhradě provozu objektu sítě PR, vydá člen vedení RS, pověřený hospodařením s finančními prostředky RS, po předložení uzavřené nájemní smlouvy.

17. Kontrola hospodaření: nově zajištěna transparentností bankovního účtu, průběžnou veřejnou kontrolou, kontrolou podúčtů jednotlivými sysopy, transparentní činností Správce financí (včetně jeho smluvně zakotvené kontrolní funkce) a její kontrolou vedením RS.

18. Shromáždění schválilo po projednání změn Návrh stanov RS a uložilo předsedovi RS zajistit jejich registraci.

19. Legislativa: shromáždění členů Rady SysOpů se na svém shromáždění 2.-3.4.2004 shodlo na následující definici, kterou doporučuje navrhnout do předpisů (inovace Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.201/2000 Sb. ze dne 30. června 2000, v §1 nahradit bod g): "Pro účely této vyhlášky se rozumí paketovým uzlem souhrn technických zařízení v síti, sloužící k přenosu a směrování informací a dat mezi stanicemi." (text se mezitím již stal součástí návrhu MI - pozn. OK1HH).

20. Za výtečné organizační zajištění shromáždění patří dík OK1VRR a OK1MRM, pořádajícím nódem byl OK0ND.

21. Příští shromáždění je plánováno na 28.8.2004 do Holic, přičemž termín lze na základě konsensu posunout v rámci intervalu 26.-29.8.2004. Následující shromáždění na jaře roku 2005, v lokalitě poblíže Kolína, zajistí OK1VKC (OK0NHC).


Zapsal: Martin Hrdlička, OK2IDB