Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 27.8.2005

Jednání zahájil v 9:15 hodin Franta, OK1HH.

1. Přítomni: OK1DRY, OK1DX, OK1FMF, OK1HH, OK1IMJ, OK1IPV, OK1IRY, OK1MKW, OK1MPX, OK1MRM, OK1MX, OK1UCI, OK1VKC, OK1ZIA, OK2BMU, OK2BVX, OK2JBU, OK2KK, OK2MPU, OK2MTM, OK2PXV, OK2SCS, SP3AMO

2. Svou neúčast omluvili: OK1AR, OK1FUL, OK1MJO, OK1UGB, OK1VCF, OK1VFZ, OK2XHR.

3. Přímo byly zastoupeny objekty sítě PR: OK0DXB, OK0DXI, OK0DXP, OK0DXU, OK0DXX, OK0NAG, OK0NAL, OK0NC, OK0NCC, OK0NCG, OK0NCK, OK0NGG, OK0ND, OK0NDG, OK0NF, OK0NH, OK0NHC, OK0NHG, OK0NHO, OK0NHX, OK0NLA, OK0NLL, OK0NMA, OK0NRH, OK0NOS, OK0NTU, OK0PAB, OK0PCC, OK0PHK, OK0PHL, OK0PPR, OK0PRG, SR3DZL, SR3DZG.

4. V úvodu zasedání Franta OK1HH uvítal všech 12 přítomných (prosíme tímto příště o dochvilnost).

5. Franta OK1HH sdělil, že Honza OK1FUL již nebude mít z důvodu vysokého vytížení na starosti kmitočtovou koordinaci a tvorbu rádiových map sítě. Po dohodě převzal tuto funkci Luboš OK2SLZ (viz též bod 9), který již několikrát uvedenou mapu aktualizoval a zveřejnil na webu Rady SysOpů. RS děkuje Honzovi, OK1FUL, za dosavadní kvalitní a zodpovědnou práci.

6. Vzhledem k částečnému výpadku financování Českého Radioklubu (resp. celého SSS) od Sazky je možné, že se toto omezení dotkne i příspěvků na provoz naší paketové sítě. Spolupráce Rady SysOpů a ČRK je dlouhodobě ověřená, bezkonfliktní a opřená o platnou dvoustrannou smlouvu, problém ale vznikl s placením poměrně vysokých nájmů za objekty sítě PR, převaděče a majáky. Zde bude nutno náklady za pronájem nějakým způsobem optimalizovat, je třeba zvážit případnou změnu QTH. Největším “trnem v oku“ jsou platby za nájmy prostor v objektech Českých Radiokomunikací. Na případné stěhování zařízení do jiných prostor, než jsou objekty Českých Radiokomunikací, je možné získat příspěvek, dokonce lze v některých případech i pokrýt kompletní náklady, které celkově mohou dosáhnout i výše stávajícího ročního nájmu - podmínkou samozřejmě je, že v nových prostorách se na nájmu ušetří zcela nebo bude podstatně nižší (tedy přiměřený). Žádáme proto ty sysopy, jichž se to týká, o sledování možnosti přemístění.

7. ČRK v minulosti proplácel faktury, složenky, paragony a jiné daňové doklady jednotlivým sysopům na základě schválené žádosti. Vzhledem k velké pracnosti tohoto postupu bude nyní nutno tento systém pozměnit. Všechny podklady je nutno shromáždit na vhodném místě a teprve až jich bude více, požádat o proplacení. Teoreticky můžeme získat i dotace od MŠMT, pravděpodobnou podmínkou však bude přechod na grantový systém, což předpokládá vytvoření projektu, kompletního popisu celého systému, jeho účelu, kam bude zapojen nebo k čemu bude připojen apod. Zajistí OK1IPV a OK1HH.

8. Milan, OK1MX, přednesl dotaz na možnost začlenění sekce převaděčů do struktury Rady Sysopů. Pokud by se tak stalo, mohlo by se teoreticky ušetřit na nákladech za nájmy sloučením několika zařízení (PR + převaděče + majáky) do “jedné bedny“. Samozřejmě by bylo nutno prozkoumat stávající uzavřené nájemní smlouvy, zda nejsou v nějaké kolizi s touto možností (dnes již je možné např. na jednu koncesi vepsat více zařízení). OK1HH v reakci na tuto zcela novou informaci uvedl, že je třeba především zajistit člověka, který bude vést příslušnou agendu a změnit platné stanovy RS, dále pak je třeba problematiku konzultovat se správcem financí RS Martinem, OK2IDB (který není přítomen). Mimoto, pokud je nám známo, je v rámci smlouvy s ČRa placen nájem nikoli "za bednu", ale za soupravu, čili za každý komplet TX+RX+ANT (resp. TX + ANT u majáků), uvedený v příloze nájemní smlouvy, což je patrně v kolizi s navrženou představou (z objektů sítě PR se jedná o OK0NCC, OK0NE, OK0NL a OK0NPI). Ideální situace by nastala, pokud by se podařilo uzavřít smlouvu nikoli nájemní s ČRa, ale sponzorskou (lze jen s vlastníky společnosti). Bylo provedeno orientační hlasování na následující otázku: Začlenit sekci převaděčů a majáků do struktury RSYSu? Pro bylo 5 hlasů, proti 3, většina přítomných se zdržela hlasování. Pokud existuje tlak na vznik existence "partnera pro jednání s ČRK", pak za méně komplikované řešení považujeme např. ustanovení občanského sdružení VO převaděčů.

9. Vzhledem ke konci dvouletého funkčního období vedení RS proběhla podle 16. článku Stanov RS jeho tajná a přímá volba. Zúčastnilo se 14 voličů s platným hlasem. Výsledky voleb jsou tyto: OK2JBU - 12, OK1HH - 11, OK2IMJ - 9, OK1IPV - 9, OK2SLZ - 9, OK2IDB - 3, OK1UHU - 2, OK1MFI - 1, OK1MX - 1, OK1UHU - 1 a OK1UU - 1. Dle bodového systému vyplynulo, že na další dva roky byli tímto zvolení OK2JBU, OK1HH, OK1IMJ, OK1IPV a OK2SLZ. Rozdělení funkcí je následující: OK1HH - předseda, OK2JBU - místopředseda, OK1IPV - zástupce RS vůči ostatním radioamatérským organizacím, OK1IMJ - technický koordinátor a OK2SLZ - kmitočtový koordinátor.

10. Po vzájemné předchozí dohodě navštívil naše zasedání koordinátor polské sítě Packet Radio Marek SP3AMO, který odpovídá nejen za všechny prvky PR sítě v rámci polského radioklubu PZK, ale také za veškeré ostatní patřící pod jiné kluby nebo soukromé osoby (radioamatéry). Úvodem popsal stávající problémy PR sítě v SP, i zde se bojuje o peníze a hlavně o čas svých správců, sysopů. Také je patrný přechod linek z rádiových na axipové, které jsou podstatně rychlejší, levnější a spolehlivější. Na závěr si posteskl nad tím, že u nás máme alespoň kopce, ale Polsko to je téměř samá rovina a také nad tím, že u nich neexistuje takový oficiální koordinační orgán, jako u nás Rada SysOpů. Poté nám popřál mnoho zdaru.

11. Franta, OK1HH, v návaznosti na sdělení SP3AMO popsal způsob koordinace sítě PR v okolních státech, kde ji má v přímé návaznosti na národní organizaci na starosti vždy jeden konkrétní amatér. Konkrétně jsou jimi Thomas Kalmeier. DG5MPQ (do r. 2004 Fritz Schaumann, DG1DS), Ing. Robert Kiendl, OE6RKE (do r. 2004 Robert Zak, OE1RZB) a Roman Kudláč, OM3EI.

12. Bubu, OK2JBU, upozornil na možnou kolizi se zákonem o OOÚ při zveřejňování některých údajů na našem webu. Možnosti řešení je několik. Buď můžeme od každého požadovat podepsaný souhlas se zveřejněním nebo alespoň souhlasné potvrzení emailem. Jinou možností je změna stanov, což je však poněkud složitější vzhledem k určitým byrokratickým překážkám. Prozatím tedy zvolíme nejjednodušší možnost, oslovení emailem. Tento bude rozeslán v průběhu září 2005 (zajistí OK2JBU).

13. V minulém zápisu v bodu 12 bylo uvedeno, že bude vytvořena databáze dostupných připojení sítě PR k internetu. Tato skutečně vytvořena byla již týden po ukončení setkání v Kolíně (http://www.rsys.cz/qth), omylem však nebyly zveřejněny přihlašovací údaje - tyto budou nyní rozeslány všem účastníkům minulé a této schůzky RS na emailové adresy uvedené v prezenční listině, což zajistí OK2JBU.

14. Milan OK1FMF upozornil, že stávající LinkTRX IV neumožňuje rozumně měnit kmitočty a tak jedinou možností je hardwarová úprava, která se nakonec podařila a výsledkem je přídavný modul, u něhož je možné pomocí DIP měnit kmitočty i výkon. K dispozici je jak dokumentace, tak i vhodný řídící program. Cena celého modulu se pohybuje kolem 100 Kč. Programování modulu provádí výhradně OK1FMF, binární kód není veřejně k dispozici. Vedením Rady Sysopů bylo odsouhlaseno zaplatit Milanovi OK1FMF veškeré náklady na vývoj (po dodání daňově uznatelných dokladů). O uvedený modul zatím požádali OK1TOR (OK0NHD-5), OK2JBU (OK0NLL), OK2SCS (OK0NHA) a OK1VFZ (OK0NP).

15. Hledáme vhodné místo pro uspořádání jarní schůzky Rady Sysopů (předběžně v první polovině dubna) s možnosti přespání z pátku na sobotu a následného jednání pro cca 20 - 30 lidí. S vhodnou nabídkou kontaktujte, prosím, přímo Frantu, OK1HH.

16. Byla probrána funkčnost systému IGATE, v dnešní době se tohoto projektu zúčastňují následující nódy: OK0NDG, OK0NHD-5, OK0NHX, OK0NLL, OK0NMC a OK0NTU. Více informací o tomto systému najdete v zápise z minulé schůzky, bod 11.

17. Zbyněk OK1MPX přednesl informaci o novém PC/Flexnet nodu OK0NDG v Novém Boru s možností vytvoření libovolných AXIP linek.

18. OK1HH informoval o změně ve vydávání povolení na neobsluhované stanice: na rozdíl od stanic obsluhovaných musí žádosti o povolení neobsluhovaných stanic (PR, převaděče, majáky) obsahovat další údaje. ČTÚ vydal opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kde v čl. 2 odst. (8) stanovil rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v radioamatérské službě následovně. U klubových stanic a stanic jednotlivců: 1) adresa stanoviště, 2) jméno, příjmení, volací značka a datum narození, v případě klubové stanice se uvedou údaje hlavního operátora. U neobsluhovaných stanic: 1) druh zařízení, 2) název stanoviště, 3) zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS842) (s přesností na 1 vteřinu), 4) nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m), 5) požadované kmitočty, 6) výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 m), 7) vyzařovací charakteristiky anténního systému, 8) azimut a elevace maxima vyzařování. Formulář žádosti (jako např. obdoba dřívější přílohy "J") zatím neexistuje, postačí ale volná forma žádosti, obsahující předepsané údaje. Pokrokem proti dřívějšku je samo zavedení pojmu "neobsluhovaná stanice" (s povoleným výkonem 50 W). Povolovací orgán nemá problém s typem modulace, používaným LinkTRX IV v amatérských pásmech jak pro linkové spoje mezi nódy sítě PR (což již běžně používáme), tak i na uživatelských portech, včetně např. připojení ziskovým anténám. Podmínkou je samozřejmě provoz pouze v rámci radioamatérské služby.

19. OK1HH informoval přítomné o pokračujícím jednání ve věci uzavření nájemní smlouvy ve smyslu čl. 28 stanov pro OK0NMB a OK0PBB.

20. OK1HH upozornil na vydání Všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2008-34 ČTÚ, týkajícího se pásem 2,4 a 5 GHz (kde by mohlo dojít ke kolizi s radioamatérskou službou, včetně našich linkových spojů).

21. OK1HH přednesl informaci o vážném ohrožení radioamatérské služby vlivem rušení technologiemi BPL/PLC s využitím přípojek sítě nízkého napětí (zejména tzv. "internet ze zásuvky") a vyzval přítomné k podpisu na archy k "Petici za přijetí zákona, upravujícího provoz systémů PLC/BPL", které jsou k dispozici na stáncích ČRK a ČAV. Text petice si lze též stáhnout z http://www.c-a-v.com/ a spuštěno bylo i internetové podepisování online na http://www.c-a-v.com/petice/petice.php. Negativní zkušenosti se zarušením větší části spektra 2 - 30 MHz již mají zejména amatéři z Rakouska, Německa a USA, u nás hrozí první instalace zejména v Plzni a Praze. V dalším vývoji bude technologie PLC používat kmitočtů do 200 MHz. Dle informací Marka SP3AMO byl v Polsku tento systém distribuce datových služeb právě z důvodu vzájemného rušení ukončen.


Zapsal OK2JBU