Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Ostrava 2.12.1995

Zápis č.11 z jednání Rady SysOpů konané dne 2.12.1995 ve VŠB TÚ Ostrava

Přítomno dle prezenční listiny
- 18 členů s hlasem rozhodujícím
- 13 členů s hlasem poradním

OK1VEY přivítal účastníky jednání, přednesl návrh programu Rady a přivítal jmenovitě účastníky z Polska.


1. Kontrola zápisu z minulé schůze

Splněny byly body 9.8, 10.1, 10.6, 10.8,
Nadále trvají body z minulých jednání:

5.4 Desky SCC byly rozdány, (jednu musí OK1VSR vrátit) a bylo rozhodnuto nechat zhotovit dalších 10 kusů - zájem má OK0NAX, OK0NMB, OK0NPI, OK0NRH, OK0NTU (2x), OK0PAB.

9.7. Členové RS se žádají, aby příležitostně zaslali na adresu OK1VEY po 2-4 fotografiích zařízení NODu či BBSky tak, aby vznikl album PR sítě OK. (odevzdal pouze OK0POK=OK0NAX, OK0NI, OK0NO, OK0NB, OK0NMB)

9.9. 2 ks TNC-ROSE - převezme OK0NRS a OK0NHK.

9.10. Z iniciativy OK2XND byly provedeny podklady pro desky FlexNet 3. generace. OK2XCL nechá zpracovat výrobní dokumentaci a zjistí náklady na výrobu jedné desky. Operativně se pak podle finančních možností rozhodne o jejích výrobě - přislíbená výroba od minulé RS nepokročila, proto OK1UCI převezme podklady pro výrobu a desky budou objednány v Přelouči - počet bude upřesněn.

10.2 Připomínka skupiny SysOpů převaděčů FM, že v pásmu určeném pro FM převaděče 70 cm je link OK0NAD OK0NFK bude vyřešena přeladěním linky na jiný kmitočet - situace nejasná - doposud neodstraněno.

10.3 SSC karta, která byla vrácena z NODu OK0NAS bude přidělena na NOD OK0NC a OK1HH se zavázal, že NOD OK0NC přejde na PC/FlexNet do 14 dnů - vzhledem k úrazu OK1HH a jeho dlouhodobé prac. neschopnosti doposud nerealizováno. OK1SBB informoval o plánované přestavbě místnosti kde je OK0NC umístěno a o tom, že proto tento NOD bude v krátké době vypnutý na cca 4-6 týdnů

10.4 Projednat závěry k propojeni BBSek přes INTERNET a přechod na INTERNET vůbec - viz bod 6 jednání v Holicích.

10.5 OK1VSR se žádá, aby SCC kartu, která byla původně předaná pro NOD OK0NC, neprodleně vrátí RS (stav rozpracovanosti není podstatný), aby mohla být účelně využita - nevrácena.

10.8. Byla přečtena připomínka OK1PG stran USERu na OK0NRS. Rozšíření USERů na 70 cm není zatím pro nedostatek finančních prostředků reálný. Kmitočty USERů na 2m jsou koordinovány.


2. Seznámení s budovanými NODy

Přítomní SysOpové se seznámili se záměry budování nových NODů a se změnami na stávajících NODech.

OK0NAD
přečtená zpráva OK1WN

OK0NRS
NOD jede bez problémů

OK0NRH
požadavek na 1ks 70cm TRX STORNO

OK0NPI
link na OK0NJ bude realizován po přechodu linky OK0NJ - OE na 23 cm

OK0NMB
vzhledem k vypnutí OK0NM pro rušení není k dispozici žádná linka - dočasně připojen na OK0NL

OK0NLP
NOD i BOX jede, není linka na OK0NL, rádia jsou zaplacena, po dodání bude zprovozněno

OK0NL
link na OK0NB čeká na dodání antény 23 cm - zaplacena, má být dodána během krátké doby

OK0NI
link na OK0NF jede se sníženým výkonem, plánován link na OK0ND a je zájem o link do DL

OK0NHU
NOD v provozu stále na useru OK0NB

OK0NB
obnoven link na OK0NH, na OK0NL vše připraveno, čeká se na protistanici, situace na useru je neúnosná

OK0ND
vzhledem k situaci na useru OK0NB je linka nefunkční, v případě propojení je zájem o linkování z SP i DL

OK0NO
NOD je do sítě připojen v podstatě pouze přes SP, nutno OK0POV řešit

OK0NAX
realizován link na 23 cm na OK0NA, box vybaven 3 ks OK0POK CDROM, linkou na INTERNET a perspektivně tel. modemem

OK0NF/OK0NF-8
NOD a BBS jede

OK0NC/OK0PRG
zprávu podal OK1SBB (na jiném místě zápisu)

OK0NFK
stálým problémem je link na OK0NF

OK0NHC
přečtena zpráva OK1DRY

OK0NH/OK0PHL
NOD i BOX jede, připravuje se link na OK0NK

OK0NK
informace o podmínkách na kotě Svratouch, SysOpem bude OK1VEY, technikem OK1FGW

OK0NHK
NOD připojen na OK0NHC

OK0NTU/OK0PTU
NOD i BBS jede separátně bez nalinkování, připravují se rádia

O ostatních NODech či BBSkách nebyla podána zpráva.3.) Stav TRX pro 23 cm

OK1SBB informoval o výrobě TRX pro 23 cm. V současnosti je materiál na:
- 20 ks kompletní (mimo jeden tranzistor) včetně Xtalů
- 10 ks větší část materiálu (nejsou ani Xtaly) a z toho 9 ks TRX je dohotoveno z 95 %
- 3 ks rozpracovány
Vzhledem k pracovnímu vytížení OK1SBB byla vznesena prosba, aby ten kdo je schopen TRX osadit a oživit se přihlásil u OK1SBB, který poskytne kompletní sady součástek.
V rámci dotace ČRK a STSČ bylo dále pořízeno 10 ks těchto TRX a to včetně modemů 9600Bd.
Jeden pár těchto TRXů včetně modemů 9600 Bd bude vybaven anténami a bude sloužit jako měřící zařízení pro testování plánovaných linek.
Bylo provedeno přerozdělení TRX 23 cm dle současné situace v linkách - seznam je přílohou tohoto zápisu.
Současně v rámci této akce jsou k dispozici některé komponenty pro VT na NODech - zájemci se mohou přihlásit u OK1SBB


4. Hospodaření v roce 1995

Hlavní finanční sponzor sítě PR v OK - Český radioklub - vypracoval pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu ČRK. RS toto vzala na vědomí a hospodář RS do 30.11.1995 vyúčtoval dotace. Předseda RS OK1VEY požádal v duchu těchto pravidel ČRK o poskytnutí mimořádné dotace s odůvodněním potřeby nahradit stávající linky 70 cm za linky v pásmu 23 cm.
Z účelové dotace ministerstva školství jen na výpočetní a vysílací techniku bylo získáno přes ČRK 100.000.- Kč na zakoupeni rádii 23 cm s modemem - zajistila firma AMA Plzeň a dále 40.000.- na doplnění výpočetní techniky - zajišťuje firma ADDAX Pardubice.
Český radioklub uzavřel s RS novou smlouvu na financovaní provozu a dobudovaní sítě PR.
Hospodář RS OK1HDV seznámil přítomné s příjmy (100600.-) a výdaji (129580.10) RS za rok 1995, rozdíl - 28980.10 uhradil radioklub OK1KHL - bude vyrovnáno v roce 1996, případně z ev. mimořádné dotace. V této částce není účelová dotace ministerstva školství.


5. Jednání s ČTÚ

Na základě jednání s ČTÚ a zaslaných nových žádostí o povolení provozu NODů probíhá vyřizování, které je však velice pomalé.
Ke dni 2.12.1995 nejsou vyřízená tato povolení : OK0NRS, OK0PPR, OK0DXP, OK0NCT, OK0NTU, OK0PTU, OK0NRH, OK0POK, OK0PBX, OK0NMB a OK0NFM.
Řediteli Správy kmitočtového spektra byl zaslán dopis, který byl přečten. Nebude-li na něj do měsíce reagováno, bude zaslána stížnost na ředitele ČTÚ. O koncept bude požádán OK1HH.


6. AAP Meeting v Plzni

Zápis o jednání byl zveřejněn v siti PR v rubrice RSYS. O jednání krátce informoval OK1SBB. Jednání se zúčastnili OK1GB, OK1SBB, OK1VEY a OK1UCI, dodatečně omluven OK1HH - autonehoda.
Závěry: propojení PR s INTERNETem není sysopy AAP podporováno vzhledem ke špatným zkušenostem s provozem. Vzhledem k povolení CB v pásmu 450 MHz (tzv. ISM pásmo) v DL plánovat 70cm vstupy do PR sítě MIMO kanály povolené pro CB - jinak hrozí vstup těchto stanic do sítě PR bez možnosti obrany


8. Nové úkoly:

11.1 - původní informace z RS v Holicích ohledně antén firmy ZACH již neplatí. Antény pro 23 cm nabízí firma ELANT (OK1DKM) za cenu cca 1200.- Kč

11.2. - kmitočtový koordinátor uváží možnost změnit rozteč USERů na 144 MHz na 12.5kHz a na příští radě seznámí s touto možností.

11.3. - byl vznesen návrh na jednání RS v roce 1996, kdy by měla být 2 zasedání RS. Jednání proběhne během března separátně podle regionů (východ - západ) s tím, že účast sysopů z druhého regionu je možná. Po tomto jednání proběhne jednání zástupců regionů (cca 6 osob), které potvrdí a zkoordinuje závěry regionálních porad. Celá RS se sejde v NEDĚLI při příležitosti setkání v Holicích v září 1996.
O tomto návrhu bylo hlasováno a byl jednomyslně přijat.
Východní region se sejde 22. a 23.3.1996 na Návrší u Olomouce
- organizuje OK0NRH. Pro schůzku západního regionu se hledá vhodná lokalita a SysOpové se žádají o nabídku (na OK1VEY).


11.4. - na minulém zasedání RS bylo uskutečněno jednání samostatné skupiny na sjednocení rubrik v BBSkách jak BayCom, tak FBBS. SysOpové BBSek se žádají, aby dle tohoto doporučení upravily ve svých BBSkách rubriky. Doposud mají ještě některé BBSky jiné názvy a zařazení jednotlivých rubrik.

11.5. - Byl konstatován nežádoucí a síť PR velice zatěžující FORWARD. OK1VEY byl pověřen jednáním se SysOpy BBSek o koordinaci FW. Závěr bude projednán na jarních zasedáních.

11.6. - pokud RS nezíská další dotace, nelze uvažovat o příspěvcích na provoz NODů a BBSek (nájemné, elektřina, jízdné) - možnost příspěvku bude přednostně projednán na jarním zasedání z případných dotací na rok 1996.


Hosté z SP informovali o stavu PR sítě v Polsku, kde je situace analogická jako v OK (nejsou peníze) a navíc není orgán který by koordinoval činnost jednotlivých skupin (rada SysOpů), které vyvíjejí činnost izolovaně (SP6, SP9, Varšava, pobřeží Baltu)

Příští jednání Rady SysOpů se uskuteční koncem března případně začátkem dubna po regionech a pozvaní zajistí organizátoři.

Na závěr rady OK1VEY poděkoval za účast jednotlivým sysopům a organizátorům z OK0NTU za vzornou přípravu netradičně pojatého jednání.


Zápis zapsal: OK1VOF a OK2UCX.
Kontrolu správnosti zápisu provedli OK1VEY a OK1SBB