Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 29.8.1999

Program jednání

Zasedání zahájila a s jeho programem přítomné seznámila předsedkyně RS, Renata, OK1GB.

Stručný obsah projednávaných bodů

OK1GB: Rada SysOpů jako občanské sdružení (IČO 68785984) používá bankovním účet (bankovní spojení: Komerční banka Plzeň - jih, č.účtu 2478540267/0100, název účtu Rada SysOpů). Na tento účet byly převedeny veškeré prostředky z dosavadního podúčtu RS u AMK Holice. Pro nový účet zůstávají v platnosti všechny variabilní symboly jednotlivých objektů sítě PR (44xx), používané u účtu holického (v.s. 4400 pro celou síť, ostatní: 4401 až 4056). Tím byla odstraněna nepružnost propláceni faktur a neprůhlednost financování. Závěrečné stavy pro jednotlivé VS jsou sysopům k dispozici u OK1GB. Výdaje v poslední době bohužel převládají nad příjmy a stav podúčtů některých VS je dokonce záporný (je na jednotlivých sysopech, aby působili ke změně tohoto stavu). Z ostatních podúčtů lze čerpat podle pravidel, stanovených na minulém jednání RS - tj. při každém čerpání z účtu je třeba dodat daňový doklad (kontroluje Finanční úřad). Nadále tedy platí, že se neobejdeme se bez podstatně vyšších příspěvků uživatelů. Jejich zajištění je úkolem pro jednotlivé sysopy. Z peněz, určených pro celou síť (v.s. 4400, včetně dotace ČRK) ani nadále nebudou v žádném případě propláceny provozní náklady nódu - ty jsou hrazeny pouze z vybraných příspěvků uživatelů (poznámka: schváleno již na předminulém zasedání). Na účtu je momentálně 87985.- Kč. V Holicích bylo ve prospěch sítě PR vybráno 4186,- Kč.

OK1VEY: ČRK přispěl na paket před 2 lety částkou 50000,- Kč na nákup stavebnic linkových transceiverů pro pásmo 23 cm a ne všechny byly uvedeny do provozu. Chceme-li jakoukoli další pomoc, musíme vykázat, že příslušné linky existují a fungují. V sázce jsou další finanční příspěvky.

Stavebnice, dříve přidělené nódům, které nebyly vybudovány, je třeba vrátit (např. OK0NCP).

OK1FUL, OK1HH, OK1AR, OK1GB: snahy o průnik ze sítě PR do Internetu se strany uživatelů trvají a jejich četnost stoupá, registrovány jsou i pokusy o zneužití. Za dodržení povolovacích podmínek a současně podmínek sponzora připojení odpovídá příslušný sysop, jehož rozhodnutí ve věci nastavení parametrů příslušného gate je konečné.

OK1GB, OK1HH: zejména od začínajících (ale i od zkušenějších) rádioamatérů jsou stále vyžadovány až polopatické informace na téma jak komunikovat v síti PR, ovládat BBS apod. Zkušenost nám říká, že online helpy nemusí vždy stačit (ač by teoreticky plně mohly) a proto potenciálním autorům doporučujeme publikaci žádaných dokumentů v tištěné formě (např. v časopisech) a využití lokálních setkání k praktické osvětě.

OK1GB překládá do češtiny poslední verzi manuálu BCM, včetně provozu pod LINUXem a MS Windows a základní infomace o operačních systémech, text má zatím ve WORDu jeden megabyte, do dvou týdnů by mohl být překlad dokončen.

OK1HH: Stížnost OK1MJG na CNOT, která byla podána ČTÚ a postoupena RS, byla vyřízena v souladu s bodem v minulém zápisu takto: návrh odpovědi připravil OK1HH a RS jej jako vysvětlující a nabádající stanovisko zaslala doporučeně stěžovateli. Ten sice přímo nereagoval, ale ve své činnosti též nepokračoval. RS poté předala kopii zmíněné odpovědi ČTÚ s doplňkem, že stěžovatel již povolovací podmínky při provozu v síti PR neporušuje. Podle našich informací považuje ČTÚ tímto případ za uzavřený.


Kmitočtová koordinace - OK1FUL

Další vstupy v pásmu dvou metrů obecně nelze zřizovat (ale lze si představit jejich zřízení při malém dosahu - např. v níže položených lokalitách a po praktickém vyzkoušení, na kopcích nepřichází v úvahu).

Na linkových kmitočtech nebyly hlášeny problémy.

Na kmitočtech vstupů byla konečně úspěšně vyřešena kolize OK0NF s OK0NHN na kmitočtu 144,8 MHz i svízelná situace OK0NC přeladěním do bývalého segmentu. Jde o naprostou výjimku (OK1GB), k níž jsme se uchýlili až poté, co byly opakovaně vyčerpány všechny dostupné prostředky a dlouhodobě nebyla naděje na změnu výchozích podmínek při současných extrémních požadavcích na EMC v příslušných QTH.

Vstupů v pásmu 70 cm se již vyrojilo poměrně dost. Některé jsou ale v pásmu převaděčů FM (jichž přibylo a ještě přibude) a bude nutno počítat s přeladěním dolů (438,6 - 439,45 MHz).

Upozornění: pásmo 70 cm je sdíleno nejen s ISM a RDST VAM, ale i s různými alarmy a zabezpečovacími a ovládacími zařízeními.

OK1HH: Podle informace z Lillenhammeru (září 1999) byl zrušen zákaz vstupu do sítí v pásmu dvou metrů. Vstupy do sítě PR v tomto pásmu jsou tedy opět legální.


Různé

Atualizace map sítě PR v OK bude jednou za půl roku (OK1FUL). Jsou k dispozici z každého měsíce od r. 1993.

Podpora přenosů protokolem TCP/IP (enkapsulace v AX.25), poskytovaných hamservery, je v praxi vázána na existenci rychlých uživatelských vstupů.

V agendě koordinace adres IP v rámci domény ampr.org pokračuje Franta, OK2OP, jemuž RS děkuje za její bezproblémové vedení.

Forward bulletinů s rozdělovníkem @DL probíhá v OK jen po Prahu a nově i pro OK0POV (OK1AR, OK1FUL).

OK2AP nezřídil slíbené webové stránky RS na serveru http://www.okdxc.cz a neodpovídá na dotazy. RS proto hledala jiné řešení - viz další bod.
Pozn. ok2jbu: doména okdxc.cz nebyla ani k 27.6.2001 registrována

Úkolu zřídit webové stránky RS se ujal OK2JBU a v době pořizování zápisu stránky již existují s adresou http://www.rsys.cz (již v první polovině září na ní byly fotografie z našeho jednání). Dne 29. 8. 1999 byla ve spojitosti s uvedeným účelem zaregistrována doména rsys.cz, fyzicky umístěná u firmy DATI Vyškov (díky). Vzhledem k firewallu na ni nelze použít např. příkaz PING, ale pouze protokol HTTP. Za doménu bude patrně nutno platit udržovací roční poplatek 800 Kč (buď RS, nebo sponzoři, bude předmětem dalšího jednání). Sysopové jsou žádáni o součinnost a zaslání svých příspěvků (obrázků, textů) na adresu ok2jbu@rsys.cz. S rozjezdem www stránek počítáme od 11. října 1999.

Zřízení domény rsys.cz a sponzoring firmou DATI Vyškov umožnily zřízení další služby - mailforwardu, který mohou využívat všichni sysopové. I tato služba již existuje a funguje s adresou @rsys.cz. Pokud někdo ze sysopů (nikoli uživatelů) chce, není problémem zřídit e-mailovou adresu ve formátu @rsys.cz, z níž bude pošta forwardována na vlastní udanou adresu. Technicky to funguje tak, ze email přijde do Vyškova, kde zjistí, že se má ještě odeslat jinam. Proto trvá doručení o trochu déle (cca 2-3 minuty). Forwardovací adresy je možno měnit, což je výhoda při změně stávající e-mailové adresy. Vše má na starosti také OK2JBU, jemuž v případě zájmu stačí poslat buď mail na ok2jbu@rsys.cz, anebo zprávu via PR.

RS se rozhodla požádat OK1FAI vedením databáze rádioamatérů, kterou bude možno vystavovat v síti PR (callbook). OK1IRY vytvoří program pro její online prohlížení v FBB BBS (splněno, běží v OK0PRG - příkaz: YOK ).

V diskusi o dodržování pravidel hamspiritu byl bez připomínek citován příslušný bod z minulého zápisu - OK1HH: na rozdíl od ostatních sítí (které jsou buď profesionální, anebo jejichž profesionalizace zpravidla probíhá - včetně internetu) nemáme jinou možnost, jak sladit chování uživatelů s možnostmi sítě, než aplikaci pravidel hamspiritu. Osvědčily se cílená osvěta a zejména citlivý osobní přístup. Neosvědčilo se napomínání a zveřejňování provozních nedostatků - toto dokonce nezřídka vede ke zhoršení, byť by bylo věcně oprávněné. Z tohoto poznatku vyplývají naše možnosti a logicky i doporučení.

OK1HH konstatoval, že Rada ČRK dosud neodpověděla na žádost o zaujetí stanoviska k selfspotům a sebeanoncím v DX-clusteru. Přitom žádost obdržela a projednávala při zasedání v srpnu 1998.

OK1VEY: k 31. 12. 1999 končí časopis AMA a od 1. 1. 2000 vychází místo něj Radioamatér. Ze šesti zájemců byla vybrána společnost CASIOPEA a.s., jejímž jednatelem je OK1FUA. Pro PR jsou rezerovovány dvě strany v každém čísle. Zatím nejsou určeni vedoucí jednotlivých rubrik. Hrubá uzávěrka bude šest a konečná tři týdny před vyjitím čísla.

OK2BX s politováním oznamuje, že v první polovině července museli z administrativních důvodů ukončit činnost OK0NT na kótě Kobylí Hlava. Následně tak nemůže být v provozu i OK0DXC/OK0PBX, poněvadž není možnost je někam připojit. V Třebíči a Velkém Meziříčí vznikla však iniciativa opět uschopnit OK0NT přestěhováním na kótu Klučovská Hora (OK2IZS a OK2JPR), včetně některých linek - hlavně OE3XNROK0NTVSR6BBS. Další linky se budou muset připojit na jiný, ještě nevybudovaný nód v oblasti třebíčska, který by mohli převzít a provozovat někteří nespokojení packeteeři z tohoto regionu.

OK0NT je již v provozu na nové kótě.

OK2BX doplnil 22. 9. 1999 předešlou informaci takto: OK0NT na Klučovské hoře JN79XN je koncipován jen jako tranzitní, bez jakéhokoliv uservstupu a je zatím nalinkován na OE3XNR a OK0NTV. Později bude OK0NTV připojen na OK0NN a SR6BBS. Linku do Brna nebude zatím možno realizovat kvůli absenci OK0NM. V Třebíči vznikne zřejmě nový nód OK0NTK s userem 144,800 a dalšími linkami (zřejmě na OK0NK, pokud bude vyhovující profil). Dále OK2JPR (vzhledem k nemoci bez OK2BXT) dává dohromady OK0PBX a OK0DXC na LUNUXu, který bude zatím umístěn a nalinkován drátovým vedením přímo na OK0NT. Významný kus práce při znovuuvádění do chodu odvedli OK2JPR, OK2PDK, OK2IZS a OK2HBY, proto predevším těmto hochům patří vřelý dík za dobře a rychle odvedenou práci.

OK0NCM - pokusné spuštění na Milešovce, financuje AČR, bude dodávat i WX info, link na OK0NCK v pásmu 2400 MHz 19,2 kbit/s.

OK2XDX - Za příspěvek od CRK ve výši cca 55000.- Kč byly zakoupeny stavebnice plně duplexních 23cm LinkTRXůIII pro 19k2 PR s 2W PA. Dva z těchto TRXů osadil Ivo OK2UIZ a oživil OK2XDX. V současné době budou nasazeny ke zkušebnímu provozu na NRH<>NK a potom budou přepojena na NK<>NS (plný duplex, duplexery koupeny z prostředků OK0NS), což je jedno z hlavních připojení Moravy po výpadku OK0NT a NM. TRXy se oživovaly velmi snadno, snad 10x lépe než původní TRX I. Proto jsme se rozhodli koupit stejné zařízení i pro příští rok. Další 4 kusy se oživují. Počítá se s jejich nasazením na vytížené linky páteřní trasy.


Informace o součástkách

OK2VIR: Fa ECOM Ceske Meziříčí dodává mj. : Z85C30-08,10,16 (asi 185,210,310 Kč) MAX295,MAX296 (asi 245 Kč) . Telefon / FAX : 0443 / 92 202, 92 188, 92 511 (p.Hlavko).

OK2VIR: Fa MACRO WEIL Praha dodává HD63C09P (asi 530 Kc) FX614 (asi 270 Kc) - náhrada za TCM3105, jiné zapojeni pinů.

OK2VIR: Fa Landolt-Computer,Robert-Bosch-Strasse 14,63477 Maintal,SRN dodává vše pro RMNC - hotové desky, stavebnice, nebo i jednotlivé součástky Telefon: +49-6181-45293, vyřizuje paní Hickmannová (Frau Hickmann) (Ceník může zaslat OK2VIR)

OK2XDX: MAX295 a MAX296 lze zdarma získat na http://dbserv.maxim-ic.com/sl_requests.htm. Maximálně 2 kusy od typu. Nicméně pokud se to vynásobí počtem sysopů a techniků na nódu, lze získat filtry na všechny linky a za ušetřený peníz koupit sobe švihadlo a potýrat tělo, jak pravil klasik :-) .

OK1GB: TCM3105 se přestal vyrábět a není již ani v zásobách.


Příští, tedy jarní zasedání RS v roce 2000

Proběhne začátkem března. Byly zvažovány tři lokality s následujícím počtem příznivců z řad RS:

- Hotel Slunce v Podbořanech (zajistí OK1AR) - 20 hlasů.
- Praha - ČRK (kde byla RS na jaře 1996 - zajistí OK1VEY) - 29 hlasů.
- Brno (kde byla RS 26. 4. 1997 - zajistí OK2XHR a OK2XIZ) - 16 hlasů.

Zasedání rady se zúčastnilo celkem 38 sysopů (o jednoho více, než minule), kteří zastupovali 37 objektů sítě PR (nódů, BBS a uzlů DX clusteru - o 4 méně, než minule).


Prezenční listina Sysopové:

OK1AEU OK1GB OK1IUO OK1VOF OK2MTM OK1AR OK1HH OK1IVU OK1XOK OK2OP OK1DWJ OK1HXT OK1MKW OK1ZJF OK2UIZ OK1DXO OK1IMJ OK1TRP OK2ICG OK2ULJ OK1FFC OK1IPV OK1UCI OK2IDB OK2VIR OK1FIP OK1IRY OK1VEY OK2IFS OK2ZM OK1FMF OK1ISP OK1VHB OK2JBU OK1FUL OK1ISW OK1VKC OK2KK


Zastoupené CALLs:

OK0DXI OK0NCC OK0NHK OK0NOJ OK0PMU OK0DXP OK0NCK OK0NHO OK0NOP OK0POK OK0NA OK0NE OK0NHP OK0NPG OK0POV OK0NAG OK0NH OK0NK OK0NPI OK0PPL OK0NAX OK0NHA OK0NLG OK0NRH OK0PRG OK0NB OK0NHC OK0NLL OK0NSR OK0NBU OK0NHD OK0NO OK0PHL OK0NC OK0NHG OK0NOG OK0PKL

Zapsal Franta, OK1HH.


P.S.
V období mezi zasedáním a uveřejněním tohoto zápisu proběhly akce, o nichž sice bylo jednáno, ale z nichž ještě nemohly být k dispozici použitelné údaje. V zájmu poskytnutí komplexní informace byly proto do zápisu v rámci jeho připomínkování a korektury doplněny. TKS OK2BX, OK2JBU, OK2VIR a OK2XDX.

P.P.S.
Tento zápis bude, spolu s předchozími, vystaven na webové stránce Rady sysopů. Mimoto si jej mohou zájemci jeho verzi v MS-Wordu, nebo v T602 vyžádat na adrese ok1hh@nex.tel.cz.