Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 22.2.1997

Závěry a zápis z jednání technického semináře uspořádaného v Holicích dne 22. února 1997

Porada přijala následující doporučení:

1. Při použití úzkopásmových radií (dnes DF9IC) je zapotřebí dodržet v pásmu 23 cm v rastru 50 kHz max přenosovou rychlost 38,4 kBd.

2. Byl navržen kmitočtový plán využití pásma 1296 MHz (OK1RQ). Jednotlivé kanály jsou v přiložené tabulce. (Samostatná MSG) Jsou v souladu s kanály užívanými v sousedních státech. OK1VEY zajistí projednání v ČRK s následnou vazbou na povolovací orgán, kmitočtovou tabulku obdrží OK1GB, koordinátorka kmitočtů PR sítě v OK.

3. Očekával se "souboj" mezi zastánci širokopásmových zařízení slovinského typu a zastánci dnes již klasických zařízení dle DF9IC. K tomuto však nedošlo. Důvodem je to, že pro provoz těchto simplexních širokopásmových zařízení byl vyčleněn úsek 1291.5 - 1296 MHz. Po provedení předběžného rozboru bylo konstatováno, že by nemělo dojít ke kolizím směšovacích produktů s horním segmentem úzkopasmových PR kmitočtů.

4. Pro bezproblémový rozvoj sítě PR chybějí hotové komponenty pro stavbu linek. Jedná se o antény (převážně pro 1296 MHz), TRXy a modemy. Profesionální výrobky zahraniční výroby jsou většinou příliš drahé. Protože je zapotřebí v relativně krátké době sestavit finanční (zdůvodněný) plán pro možnost eventuelních dotací některých osvědčených sponzorů, RS intenzivně hledá dodavatele hotových zařízení.
Podmínky: dodavatel - právnická osoba. Licenční čistota výrobků. U TRXů podobné parametry jako LINK TRX 1 dle DF9IC. Modemy GMSK, ev. DF9IC. Hledá se i dodavatel širokopásmových zařízení. Zatím se jeví jako dodavatel antén OK2JI (prověří OK2XDX). U všech zařízení je rozhodující také cena, aby nakonec nebylo výhodnější si výrobky opatřit v zahraničí. Požadavek je i na spolehlivost za ztížených atmosférických podmínek. Někteří účastníci setkání se jeví jako potencionální dodavatelé, po projednání ve svých firmách bychom zhruba do první březnové dekády potřebovali vědět výsledek vč. cenové nabídky.

5. Technický seminář podobného typu by bylo žádoucí provádět zhruba jedenkrát do roka. OK1VEY nabídl možnost konání v autokempingu v Holicích. Padl rovněž návrh, aby se napříště RS jako celek scházela jednou ročně a to v neděli dopoledne při holickém setkání. Ostatní schůzky by byly rozděleny na dvě skupiny:
- technici (týká se sítě a provozu na ní, linkování, přenosových rychlostí atd.)
- sysopové BBS (ev. DXC). Jejich jednání se bude týkat koordinace forwardu, celostátních rubrik, provozu BBS (ev. DXC) atd.
Toto vše projedná Sveta OK1VEY v příští RS. Padl však i návrh, že už příští RS v Brně by mohla být pouze poradou BBS. Bylo konstatováno, že návrh na rozdělení RS podle oblastí na východní a západní část nebyl dobrý a prakticky se neujal. Jednání RS v počtu přes 50 účastníků jsou však značně náročná a proto od jednání v RS mnohdy sysopové upouští, což je na škodu věci.

6. Protože mezi sysopy je dosti velké množství rozestavěných TRXů, bylo rozhodnuto prověřit v jakém stavu TRXy skutečně jsou. Síť tyto transceivery nutně potřebuje. Pokud je nedostaví současní majitelé, bude si je moci dostavit jiný nód. Je třeba počítat s tím, že kdo dostal již stavebnici transceivru, nemůže dostat žádnou další pomoc od RS, pokud TRX nedostaví, eventuelně nevrátí RS, aby jej mohl zprovoznit někdo jiný. V žádném případě by neměly prostředky a práce, která do projektu již byla vložena, přijít vniveč. Bylo konstatováno, že záměr získat transceivry touto cestou se neosvědčil a pro příště se budou dodávat sice dražší, ale hotové výrobky.

7. zrušen

8. Bylo rozhodnuto založit technické informační centrum RS. Jde o to, aby u garanta tohoto centra (OK1OX) byl seznam různých dokumentací, schemat a návodů s adresou majetele, který by byl ochoten svoji dokumentaci buď okopírovat a za náklady zaslat eventuelnímu zájemci, popřípadě ji aspoň na náklady zájemce zapůjčit (poštovné, balné). Jde o to, aby se pomohlo zájemcům o stavbu komponentů nodů. Toto by měla být služba především pro RS a začínající nody. Informace o tom, co kdo nabízí, prosíme zaslat na OK1OX, který bude v rubrice RSYS udržovat seznam těchto informací a aktualizovat jej. K vyjití prvního seznamu by mělo dojít zhruba do poloviny března (tohoto roku!!!) a tak OK1OX žádá touto cestou o včasné zaslání nabídek.

9. Zdeněk, OK2BX informoval o záměru svém a OK1HH svolat do okolí Třebíče středoevropskou poradu sysopů DX clusterů. Jedná se o domluvení propojení jednotlivých nodů evropského DX-clusteru, tak aby se minimalizovaly kolize, eventuelní smyčky. Organizačně se bude na projektu podílet OK1HH. Sveta, OK1VEY vyjádřil této myšlence plnou podporu a ochotu tuto akci RS zaštítit. Rovněž projedná případnou finanční podporu této akce.

10. Mnoha účastníky této akce byla vyjádřena spokojenost se seminářem, proběhlo mnoho bilaterálních jednání, byla domluvena spolupráce mezi účastníky například na výrobě nového typu modemu GMSK, byla vyměněna spousta odborné dokumentace. Rovněž zabezpečení celé akce ze strany radioklubu Holice bylo hodnoceno účastníky akce kladně a organizátorům z RK OK1KHL patří dík.

11. Se smutkem v duši jsme si připoměli našeho kolegu Frantu,
OK1URR, který bohužel mezi námi již není.

V Holicích dne 22. února 1997
Zapsal OK1OX

Závěry technického semináře - dodatek

Zápis z jednání technického semináře uspořádaného v Holicích dne 22. února 1997.

D o d a t e k

Pro úplnost zápisu z jednání nutno dodat, že se jednání zúčastnili :
OK1DNX, OK1DRY, OK1FMF, OK1HDV, OK1HLD, OK1IUO, OK1JVA, OK1OX, OK1RQ, OK1TIM, OK1VEY, OK1VKR, OK1VOF, OK1VOW, OK1XMP, OK1XPM, OK2BX, OK2BXT, OK2IDB, OK2JBU, OK2KK, OK2MTM, OK2PQR, OK2UCX, OK2XDX a OK2XHZ.

Chtěl bych ještě poděkovat Mirovi, OK1OX za vedení semináře a Borku, OK1RQ za podložené informace o kmitočtech, pravě tak jako mnoha dalším za předvedení některých komponentů.

Ještě bych dodal, že kuloárově se jednalo dost o tom, že je potřebné co nejdříve (zvláště při přechodu na nové kmitočty) uvažovat se stažením USERu z vysokých kopců. K tomu bude muset přijmout závěr dubnové zasedání Rady SysOpů.

Holice 23.2.1997
Sveta OK1VEY