Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Praha 8.4.2000

Zápis z jarního zasedání RS, konaného dne 8. 4. 2000 v Praze

Program jednání
S programem zasedání přítomné seznámili a dále jej řídili předsedkyně RS, Renata, OK1GB a místopředseda RS, Franta, OK1HH.

Stručný obsah projednávaných bodů:
OK1GB seznámila přítomné sysopy se stavem hospodaření RS a se stavy jednotlivých podúčtů bankovního účtu 2478540267/0100 s názvem "Rada SysOpů". Přitom upozornila na záporný stav na některých podúčtech (tabulka stavu podúčtů byla zveřejněna k 20.2.2000). K informaci předložila připojenou Účetní uzávěrku za rok 1999:

PříjmyVýdaje
příspěvky členů26534,40
pronájem prostor600,00
úhrada domény Internet 840,00
drobné výdaje 616,60
nákup materiálu 13317,35
úrok z vkladu na účtu137,62
vedení účtu 1288,00
Součet:26672,0216661,95


Počáteční vklad 77989,25

Příjmy Výdaje
příspěvky členů 26534,40
pronájem prostor 600,00
úhrada domény Internet 840,00
drobné výdaje 616,60
nákup materiálu 13317,35
úrok z vkladu na účtu 137,62
vedení účtu 1288,00
Součet: 26672,02 16661,95


Ke zdanění: 10010,07 Kč
Poznámka: Do 100 tisíc Kč se v případě občanských sdružení daně neplatí

OK1HH seznámil přítomné sysopy s Rozpočtem ČRK pro rok 2000 a konstatoval, že plánovaný příspěvek na síť Packet Radio (50 kKč) v něm jako obvykle tvoří přibližně jedno procento (z 4M7/4M363 Kč)..

Přítomní sysopové podotkli, že je tato výše příspěvku již léta stále stejná, přičemž rozsah, pokrytí, služby a výkony sítě PR, která slouží k podpoře všech radioamatérských aktivit, jakož i náklady na její provoz i rozšiřování mezitím stouply mnohonásobně. V praxi je tak existence celé sítě závislá prakticky výlučně na prostředcích, které zajišťují sami sysopové.

OK1GB přeložila do češtiny poslední verzi manuálu BCM, včetně provozu pod LINUXem a MS Windows a základních informací o operačních systémech. Text je v současné době lektorován.

OK1FUL informoval o stavu vývoje 32-bitové verze systému FlexNet.

OK1HH byl před letošním Mikrovlnným setkáním ve Studnici požádán managerem VKV Rady ČRK, OK2ZI, o stanovisko Rady Sysopů k otázce sebeanoncování a selfspottingu v síti DX Clusteru. Vyjádření bylo vyžádáno na základě připomínek některých radioamatérů k novým Všeobecným podmínkám závodů na VKV, týkajících se této problematiky. Text stanoviska byl RS schválen bez připomínek. Vzhledem k tomu, že obsahuje širší pohled na problematiku využívání sítě PR, byl cestou OK2ZI a OK1MG zaslán k uveřejnění v časopise Radioamatér (3/2000).

V agendě koordinace adres IP v rámci domény ampr.org pokračuje Franta, OK2OP.


Po vypnutí OK0NMG vznikla otázka: kam routovat adresy ze skupiny 44.177.x.x. Bylo navrženo, dohodnuto a odsouhlaseno směrování na OK0NHG (zajistí jeho sysop OK1MKW ve spolupráci s OK2OP).

Webové stránky RS (http://www.rsys.cz) spravuje OK2JBU, který zde mj. vystavil všechny dostupné zápisy z dosavadních zasedání RS. Sysopové jsou za účelem rozšíření a doplnění stránek průběžně žádáni o součinnost a zasílání svých příspěvků (obrázků i textů) za účelem naší prezentace na adresu ok2jbu@rsys.cz, stejně jako informace k nastavení mailforwardu, který mohou využívat všichni sysopové (adresa @rsys.cz).

OK1FAI pokračuje ve vedení databáze radioamatérů. Záznamy jsou běžně přístupné v OK BBS.

Větší část časového prostoru jednání RS byla věnována odborným otázkám. Důvodem pro volbu této orientace byl pokračující rychlý vývoj software i možností propojení (v síti i mezi sítěmi), se kterým se setkáváme v posledních letech stále častěji. Příspěvky přednesli na uvedená témata:
OK1HH: Koncepce datových sítí ve vztahu k síti PR.
OK1MKW: TCP/IP a využití Internetu v síti Packet Radio.
OK2JPR: LINUX a PR, AMPR Gateway OK0NCG.
OK2OP: TNOS - Tampa Network Operating System.
OK1FUL: JNOS Systém.
OK1IRY: Systém Bílých Stránek (WP).
OK1HH: Vývoj koncepce DX Clusteru.
Výtahy z uvedených příspěvků byly již uveřejněny v síti PR. OK2OP nabízí zaslání plného textu. Přítomní sysopové vyjádřili souhlas s pokračováním praxe prezentace odborných informací i na dalších zasedáních RS.

Závěrem byl do funkce Technika RS zvolen zvolen Tomáš, OK1IMJ (21 hlasů pro, nikdo proti). Přejeme mu šťastnou ruku při dalším rozvoji technické stránky sítě PR.

Příští, tedy podzimní zasedání RS proběhne, jako obvykle, v Holicích v neděli 27. 8. 2000.

Zasedání rady se zúčastnilo celkem 29 Sysopů, kteří zastupovali 37 objektů sítě PR (nódů, BBS a uzlů DX clusteru).

Prezenční listina Sysopové:
OK1CNN, OK1DNH, OK1DRY, OK1DWJ, OK1FFC, OK1FMF, OK1FUL, OK1GB, OK1HH, OK1HMA, OK1IAK, OK1IMJ, OK1IRY, OK1ISP, OK1IUO, OK1IVU, OK1MKW, OK1VFZ, OK1VHB, OK1VOF, OK2BZM, OK2JPR, OK2KK, OK2MTM, OK2OP, OK2ULJ, OK2XHR, OK2XIZ, OK1VJ

Zastoupené CALLs uzlů sítě PR:
OK0DXI OK0NHC OK0NPX
OK0DXP OK0NHG OK0NRH
OK0DXX OK0NI OK0NT
OK0NA OK0NL OK0NTV
OK0NAG OK0NMB OK0PBB
OK0NAX OK0NMU OK0PKR
OK0NB OK0NO OK0PMU
OK0NBU OK0NOG OK0POK
OK0NC OK0NOJ OK0POV
OK0NCC OK0NPG OK0PPL
OK0NCG OK0NPI OK0PRG
OK0NCK OK0NPS OK0WXO
OK0NHA

Zapsal Franta, OK1HH

Odborné příspěvky na jarním zasedání RS

Jarní zasedání Rady SysOpů, které proběhlo 8. dubna letošního roku, bylo z větší části věnováno odborným otázkám. Důvodem pro volbu této orientace byl pokračující rychlý vývoj software i možností propojení (v síti i mezi sítěmi), se kterými se můžeme setkávat v posledních letech stále častěji. Příspěvky přednesli na uvedená témata:
OK1HH: Koncepce datových sítí ve vztahu k síti PR
OK1MKW: TCP/IP a využití Internetu v síti Packet Radio
OK2JPR: LINUX a PR, AMPR Gateway OK0NCG
OK2OP: TNOS - Tampa Network Operating System
OK1FUL: JNOS Systém
OK1IRY: Systém Bílých Stránek (WP)
OK1HH: Vývoj koncepce DX Clusteru
Dále následují stručné výtahy z jednotlivých příspěvků.

OK1HH: Koncepce datových sítí ve vztahu k síti PR
Po třech desítkách let existence datových sítí, kdy nejprve převládaly účelové projekty a na ně v relativně malé míře navazovalo komerční využití, došlo k jejich mohutné integraci a současně i velmi silné komercializaci. Nyní se datové, či lépe řečeno převážně multimediální sítě vyznačují rychlými a spolehlivými přenosovými trasami a minimální režií při ošetření dat při průchodu uzly. O peeringu už se dávno (skoro) nejedná a propojen je každý s každým, aniž by se někdo příliš hlídal intenzitu provozu. Z původních nadšenců se mezitím nezřídka staly komerční subjekty. Poskytovatelé připojení mají často pocit, že dobročinnost je zcela zbytečná - pokud prodávají reklamu.
Přes celosvětové využívání protokolů TCP/IP zůstávají mezi využívanými přístupovými protokoly asynchronní přenos a zejména X.25, zatímco různé firemní protokoly v podstatě vymizely. X.25 zůstává oblíbeným protokolem zejména vzhledem ke své odolnosti vůči ztrátě paketů. Přednosti koncepce X.25 se projevily i v modifikaci AX.25, a to navzdory podstatným úpravám až po víceméně sloučení vrstev 2 a 3. Ačkoli jde o protokol ryze telefonní (drátový), funguje pak vcelku uspokojivě i v amatérských radiových sítích (bezdrátových). Pro přenos na větší a zejména mezikontinentální vzdálenosti je nejčastěji zapouzdřen v TCP/IP při využití Internetu jako přenosového média.
Internet se zároveň pro rádioamatéry stává (zejména v průmyslově vyspělých zemích s výjimkou těch, kde to legislativa neumožňuje) často využívaným přístupovým médiem ke službám sítě PR. Po vzniku konkurenčního prostředí v telekomunikacích a následném poklesu cen za připojení lze očekávat častější využívání Internetu jak k propojování uzlů, tak i k uživatelskému přístupu.

OK1MKW: TCP/IP a využití Internetu v síti Packet Radio
Principy implementace protokolu TCP/IP v PR jsou známy již z počátku 80. let, k většímu rozšíření však přispěla až popularita Internetu a vývoj jeho uživatelských aplikačních nástrojů (el. pošta a news, prohlížeče www, ftp klient atd.) použitelných s tímto protokolem též k přístupu ke zdrojům v síti PR nebo jejím prostřednictvím na některé radioamatérské servery přímo v Internetu. Za pomoci bránových nódů (gateways) a jejich propojení tunely vznikla nad Internetem celosvětová amatérská privátní síť – AMPRnet, integrovaná se sítí klasickou radiovou. Tak lze i pro AX.25 spojení realizovat rychlé, třeba i mezikontinentální linky, což je např. proti krátkovlnným 300 Bd branám používaným k těmto účelům velký kvalitativní rozdíl. Vlastní adresový prostor a doména umožňuje sysopům udržet kontrolu nad oboustranným průchodem branami a využíváním sítí jak v duchu radioamatérských podmínek a zvyklostí, tak i dohod s internetovými poskytovateli. Velkým přínosem a zjednodušením je podpora protokolu AX.25 instalovatelná přímo do operačních systémů jako např. Linux a Windows 95.


OK2JPR: LINUX a PR, AMPR Gateway OK0NCG
Při konfiguraci OK0NCG jsme se rozhodli nepoužít žádný NOS, protože podpora AX.25 v OS LINUX se dostala tak daleko, že je možné většinu služeb spustit se samotným LINUXem.
Výhody LINUXu oproti NOS:
- Veškeré funkce gatewaye nemá na starosti 1 monolitický program jako v případě NOS, ale 12 paralelně běžících samostatných procesů; pokud jsou problémy s některou částí, zbytek může bez problémů běžet dál, na rozdíl od systémů NOS.
- Vysoká flexibilita, dobrá stabilita
- Podpora AX.25 a NetRom přímo v jádře systému
- Podpora HW srovnatelná s FlexNetem
- Podpora "extended AX.25" (maxframe 63 a pod., což nepřenesou FlexNety)
Nevýhody:
- Obtížná konfigurace, nutnost opravovat některé programy
- Nutná znalost OS LINUX
Dostupné služby:
- FlexNet wormhole OK0NC-OK0NMU, FBB forwardovací HUB
- WWW, FTP, TELNET, SMTP, DNS server
- POP3 - Možnost číst osobní zprávy z PR
- NNTP - Pohodlné čtení a posílání PR bulletinů pomocí News (jako klienta možno použít např. M$ Outlook)
Budoucnost LINUXu a PR:
- Jsou připravována podstatná vylepšení do nového jádra LINUXu.
- DG2FEF - Nová implementace AX.25 stacku, dynamická konfigurace parametrů RF kanálu a la FlexNet, frame collector, hop2hop potvrzování rámců, kompresor a optimizer TCP/IP hlaviček podle DK7WJ
- Podpora nového HW vyvíjeného v DL (rychlosti řádově MBit/s)

OK2OP: TNOS - Tampa Network Operating System
Tampa na Floridě (USA) - vývoj programu s mnoha spolupracovníky řídil Brian A. Lantz KO4KS (http://www.lantz.com). První verze v1.10 (1993), poslední verze v.2.30 (1997) pro UNIX, MS-DOS (W, W95), OS-2.
Podkladem pro TNOS byl NOS od KA9Q (Phil Karn) a JNOS (Johan K. Reinalda - WG7J, PA0DIS). KO4KS měl v roce 1997 autonehodu, takže vývoj TNOSu nepokračoval. Koncem minulého roku KO4KS oznámil, že pracuje na nové verzi, a to JARMAP - Java Amateur Radio Modular Application Platform a asi v létě tohoto roku bude dána k dispozici.
Úplný referát o TNOSu, přednesený na schůzce RSYS, zašle Franta každénu zájemci na požádání (ok2op@ok0pab).

OK1FUL: JNOS Systém
- počátky systému sahají do roku 1992, autorem James N5KNX.
- význam AMPRnet gejtu a AMPRnet sítě - vedle klasické sítě PR
(propojení těžko dostupných lokalit, použití protokolu TCP/IP pro HAM účely).
- popis AXIP linky, spojení na portu 93.
- možnosti instalace systému s FlexNetem (kompilace, použití AXPD driveru, malé-velké jádro FlexNetu + JNOS).
- možnosti provozu TCP/IP přes PR - výběr HAM pošty, WWW surfing po HAM WEBu nebo AMPRnet síti, on-line hlasová komunikace apod.
- možnosti zneužití AMPRnet gejtu k levnému přístupu na Internetu.
- nové verze systému JNOS 1.11e - podpora JNOS diskusního fora na hydra.carleton.ca (autor fandí spíše Linuxu, zatím se nepočítá s verzí pro OS Windows).
- sw uvolněn včetně zdrojových kódů na ftp serveru pc.usl.edu (mirror na ), možnost kompilace vlastní verze JNOS systému (Dos, Linux).
- Jnos konference na hydra.carleton.ca.
- Rozšíření systému u nás, málo, více v druhé polovině 90.let, zaostávání za ostatními středoevropskými zeměmi (Polsko, Maďarsko).
- Možnost získání nainstalované verze u OK1FUL (pouze pro Sysopy, pouze pro HAM účely). Takto byly spuštěny AMPRnet gejty v Příbrami OK0NPT a Jihlavě (OK0NJG t.č. mimo provoz).
- budoucnost - pokus o zajištění komunikace JNOSu přímo s FlexNet jádrem.


OK1IRY: Systém Bílých Stránek
Databáse White Pages vznikla na základě myšlenky a modelu databáse W0RLI a byla upravena podle vlastních kritérií F6FBB. Její filosofii přejala od FBB BBS také NNA BBS, dále jsou WP kompatibilní se standartem W0RLI BBS a díky komunikačnímu protokolu WPROT s BCM BBS.
WP jsou v reálném čase dynamicky měnící se databásí a obsahují základní údaje o objektech sítě PR, především jméno, domovskou BBS, QTH a ZIP kód. Na základě těchto údajů se provádí cílová adresace (routing) zpráv do domovské BBS příjemce. Aktualisaci údajů databáse provádí přímo uživatel, který svým zadáním ovlivní tzv. aktívní sadu informací, která je směrodatná pro adresaci zpráv a požadavky serveru a současně tzv. přechodnou sadu informací určenou pouze pro vnitřní potřeby BBS, kdy tato přechodná sada je dále aktualisována z hlaviček průchozích zpráv od konkrétního uživatele. Ke každé aktualisaci přináleží datum změny, na jehož základě je možné buď přesunout údaje z přechodné sady do aktívní sady informací, kdy údaj přechodné sady nebyl minimálně 40 dní aktualisován a je považován za stabilní, či při dlouhodobé nečinnosti uživatele může být položka vyjmuta z databáse, kdy údaje sad nebyly aktualisovány zpravidla jeden rok. Změnu a nastavení časových parametrů provádí sysop příslušné BBS.
WP zpracovávají tři druhy aktualisačních návěští (pouze) z privátních zpráv směrovaných tzv. manažeru databáse :
- generování údajů uživatelem (prioritní a zásadní)
- generování údajů o BBS
- generování údajů k aktualisaci přechodné sady.
Kontrola platných záznamů, přiřazených časových údajů, vyřazení nekorektních či poškozených vkladů a generování WP update zpráv je softwarově řešeno v rámci nočního úklidu BBS.
Dotazy na záznamy v databási WP je možné adresovat vestavěnému serveru, který odpovídá formou privátní zprávy tazateli.
Sysop má přímý přístup k údajům databáse, které může vyřazovat, editovat či naopak získává ucelenou informaci o aktuálním stavu databáse.

OK1HH: Vývoj koncepce DX clusteru
Software DX clusteru je již vyvíjen zhruba 20 let. Původní a donedávna nejrozšířenější koncepce PacketClusteru od AK1A doznala replikací v softwarech dalších autorů, například DX-NETu od F5MZN a Clusse od OH7LZB. Jejím základem je hvězdicová topologie, která v reálném prostředí amatérské sítě představuje velkou zranitelnost. Tento nedostatek odstranili DJ0ZY (ex-OK1DFB) a DL6RAI vývojem systému CLX s polygonální strukturou. Spolehlivost nového systému (CLX) vzrostla i volbou modulární koncepce úloh, běžících v prostředí systému LINUX. Tomu odpovídají i požadavky na hardware, které výrazně převyšují vše, na což jsme byli doposud u systému DX clusteru zvyklí (doporučená konfigurace: PC 486, nebo lépe Pentium s 64 nebo lépe 128 MB RAM a alespoň 2 GB diskové paměti). Po provozní stránce musí navíc sysopové řešit problémy částečné nekompatibility, plynoucí z koncepčních rozdílů mezi CLX a dřívějšími systémy, i z rozdílného chování uživatelů.