Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Holice 27.8.2000

Zápis z 21. schůzky Rady SysOpů, konané 27.8.2000 v Holicích

Přítomni byli:
OK1IVU, 1FMF, 1GB, 1FUL, 1XOK, 1IVO, 1VOF, 1FIP, 1VEY, 1UCI, 1ISP, 1ISW, 1VKC, 1MKW, 2UIZ, 2JBU, 2IDB, 2KK, 2MTM, 2IZS

Omluvili se:
OK1HMA, 2UCX, 2XDX, 2BX, 2BXT, 2PXV, 2VIR, 1AYU, 1DXO, 1HH

1) Zahájení
OK1GB zahájila schůzku a vyjádřila poděkování všem, kteří se podíleli na zajištění mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích a všem, kteří zajistili provoz místnosti určené PR.

2) Finance
Před setkáním v Holicích zaslal OK2IDB požadavek na proplacení antény ve výši 3000 Kč, určené na OK0NLL. Přítomní jeho požadavek schválili s tímto výsledkem:
22 hlasů pro, 1 se zdržel
Zdůvodnění:
OK2IDB sestavuje CD, která jsou významným zdrojem příjmů pro RS. Schválená částka je poděkováním za tuto práci.

Požadavek na proplacení faktury za elektřinu zaslal OK2XHR pro nód OK0NMB . V hlasování byli 2 pro, 19 se zdrželo, 2 byli proti. Výsledek = zamítnuto.

OK0NK chybí prostředky na provoz nódu. OK2UIZ žádal proplacení faktury za elektřinu za rok 2000 (přijde někdy počátkem roku 2001). Hlasování: 1 proti, 3 se zdrželi, 19 pro. Výsledek = schváleno. Zdůvodnění: OK0NK je nód zásadního významu pro celou síť, proto se Rada rozhodla žádosti vyhovět. Toto by však neměl být precedens do budoucna při řešení financování provozu nódů.

V souvislosti s požadavky na financování provozu sítě bylo vydáno doporučení, aby RS vydávala ze svého podúčtu (4400) prostředky pouze na rozvoj a budování linek. Budování uživatelských vstupů by mělo být přenecháno příslušným nódům. Pokud tedy bude požadavek uživatelů na zkvalitnění (tedy zrychlení) vstupu, měli by být uživatelé schopni si vylepšení user vstupu zaplatit.

OK1GB požádala RS, aby schválila převod mezi podúčty jednotlivých nódů a podúčtem 4400 (RS) tak, aby k 31.12.1998 neměl žádný z nódů minusový stav na svém podúčtu. Souvisí to se zavedením účetnictví RS po vzniku RS jako občanského sdružení, kdy z podkladů z Holic, kde bylo účetnictví do té doby vedeno, vyplývalo, že ačkoliv byla proplacena technika z prostředků RS (a tedy z podúčtu 4400), tato částka byla připsána k tíži toho kterého nódu. Tyto nódy by při tomto stavu de facto postupně splácely svůj “dluh” po léta, než by se na jejich podúčtu nashromáždil dostatek prostředků tak, aby z takového podúčtu bylo možno čerpat jakékoliv prostředky pro nód. Tím by se popřel původní záměr, aby na rozvoj páteřní sítě byly poskytovány peníze z fondu RS. Přítomní návrh OK1GB jednomyslně schválili.


OK1VEY informoval o výsledcích zasedání Rady Českého radioklubu. Rada ČRK vyjádřila nespokojenost s mechanismem investování prostředků, které věnovala Radě SysOpů na provoz v letech 1997-1999. Linková rádia, která byla uhrazena z těchto peněz v letech 1997-1998 někde dosud nejsou nasazena do provozu. V roce 1999 ČRK objednal stavebnice linkových rádií a duplexery, resp. jejich dovoz u firmy FCC Folprecht. Protože tato dodávka dosud nebyla splněna (údajně z důvodu ukončení činnosti obchodních partnerů firmy FCC, náhradní dodavatelé se shánějí opravu obtížně), jedná se o vrácení peněz. Tyto prostředky budou RS k dispozici pro údržbu a rozvoj sítě (tedy nikoliv na provoz – úhrady energií, nájmů apod.). Pro letošní rok máme rezervovány u ČRK finance ve stejné výši jako loni. Protože je nutné již do 15. října t.r. podat konkrétní žádosti o proplacení faktur, je nutné, aby všichni SysOpové v nejkratší době (nejpozději do 5.10.2000) zaslali Svetovi, OK1VEY, originály účtenek nebo faktur se zdůvodněním žádosti. Bližší informace zaslal OK1VEY bezprostředně po ukončení schůzky Rady SysOpů do BBSek. Aby se zamezilo problémům s financováním sítě, počínaje příštím rokem budou SysOpové zasílat své požadavky (zatím bez faktur a účtenek) OK1GB a ta je spolu s OK1VEY zpracuje. Konečný seznam schválí RS a následně se po předložení originálů kupních dokladů proplatí z peněz ČRK. Takto se dají financovat plánované události na nódech, resp. BBS (např. výměna antén nebo kabelů). Operativní prostředky (např. zničení techniky po zásahu blesku) je stále možno získat z prostředků RS nebo z vlastního podúčtu příslušného nódu.

Peníze, které byly výtěžkem z prodeje prvního CD vydaného Radou SysOpů, byly využity na údržbu sítě. Nevím to přesně, ale domnívám se, že tyto peníze byly převedeny na účet RS na konto 4400. Proto se také OK2IDB schválilo zakoupení antény za 3000,- Kč (viz výše).

OK1UCI se informoval o možnosti proplacení rekonstrukce OK0NH. OK1MX se zajímal o možnost proplacení zhruba 1/3 nákladů na rekonstrukci linky OK0NC – OK0NF. Oba nódy jsou zásadní pro provoz celé sítě, RS tento požadavek podpoří.

3) Doporučení pro chování SysOpů na PR
Po diskusi věnované tomuto tématu vyplynulo, že SySopové by se měli vyvarovat všeho, co poškozuje v konečném efektu jejich zájmy. Jedná se především o veřejné vzájemné spory a napadání. Neshody je třeba řešit soukromě, pokud možno i mimo pásma. SysOp musí jako první dodržovat hamspirit, aby mohl totéž vyžadovat od uživatelů.

4) Poznámky k novému telekomunikačnímu zákonu
OK1GB získala v polovině července informaci od Ing. Uzsáka z ČTÚ, že právníci ČTÚ ujišťují, že ve Vládním nařízení č. 181 se nic neříká o amatérské službě, tedy vláda nenařizuje zpoplatnit kmitočty používané radioamatéry. Podle zákona č. 151/2000 o telekomunikacích se u radioamatérů platí pouze za vydání Rozhodnutí. Zákon neukládá radioamatérům poplatky za kmitočty. OK1HH ve svém dopise zaslaném Radě SysOpů vpodstatě potvrdil informaci podanou OK1GB, a rozšířil ji o některé detaily. Dopis od OK1HH byl na schůzce přečten.

OK1MX informoval, že údaje na žádostech o vydání nového Povolení, ale i na žádostech o prodloužení platnosti stávajícího Povolení musí obsahovat buď údaje, jejichž vzor je možno získat u OK1FUL, nebo údaje, které jsou v již platném Povolení. Je nutné uvést i požadovanou dobu platnosti, protože byla zrušena povolení na zkušební dobu. Doba platnosti je maximálně 5 let. Za vydání nebo prodloužení Povolení se platí 500 Kč, je nutné k žádosti přiložit i kopii dokladu o zaplacení. Krátkodobá Povolení (do 14 dnů platnosti) se nezpoplatňují.


4) Ostatní
RS zajímá situace kolem vedení nódu OK0NF. Uložila OK1GB, aby se pokusila zjistit situaci.

OK2MTM nabídl RS duplexery vlastní konstrukce, v ceně cca 1700 Kč/ks pro pásmo 23 cm. Po odzkoušení v provozu existuje možnost, že RS by tyto duplexery nakupovala, protože momentálně existuje v Evropě zřejmě jen dánský dodavatel, jehože cena vysoko překračuje v DL cenu 300 DM. Pro link OK0NH-OK0NHC již OK2MTM tyto duplexery vyrobil na objednávku zástupců těchto nódů.

OK1IMJ předal OK2UIZ 2 linková rádia na link OK0NK - OK0NT.

U nódu OK0ND se rýsuje oživení činnosti. OK1MRM má dobrovolníky na osazení linkových rádií pro link OK0ND – OK0NC. Byla také zprovozněna linka mezi OK0ND a OK0NI. RS vyzývá zástupce nódu, aby výkon na user kmitočtu byl maximálně snížen tak aby do nódu nebylo možno vzhledem k jeho značné nadmořské výšce vstupovat z velmi vzdálených míst.

OK1IMJ informoval o dohodě podepsané mezi zástupci armádního radioklubu a zástupci budoucího nódu na Kozákově (OK0NDC).

OK1IMJ se zajímal o způsob forwardování mezi mailboxy. Jedná se o to, že dohoda o forwardech, jak byla navržena již zhruba před 5 lety, je zastaralá. OK1IMJ zjistí stav v síti OK-BBS, forwardovací partnery a navrhne optimalizaci forwardů.

OK2IDB informoval, že každý ze SysOpů může OK2JBU požádat o vytvoření alias e-mailové adresy (např. OK1ZYX@RSYS.CZ). Lze takto být dostupný i po Internetu bez nutnosti zveřejňování vlastní e-mailové adresy.

OK2XDX sdělil prostřednictvím OK1FUL, že byl zprovozněn link OK0NS – OK0NK s rádii, která financoval ČRK. Linka pracuje rychlostí 19200 Bd, a je duplexní – zřejmě je první v republice.