Jednání Rady SYSopů 22.8.2015 poněkud nečekaně v přízemní galerii kulturního domu v Holicích. Hlavní téma: HAMNET v Rakousku a Německu.

Jednání Rady SYSopů v sobotu 17.5.2014 v Ondřejově. Aktuálně díky XYL 1HH se roznáší ochucené turecké kafé.

Foto RMNC-2 FFMPR karty s RMNC XNetem 1.17 na sobotním jednání RSYSu 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

Ukázka kompletního RMNC řešení DB0MAB běžící na XNetu s TNC31SX dne 14.4.2007 ve Strnadovském mlýně.

15.6.2006 v Hradci Králové prezentoval OK1MX vysloužilé Racom RD300 s možností přestavby do pásma 70cm.

29. schůzka Rady SYSopů se konala v sobotu 9.4.2005 ve velké zasedačce kavárny hotelu American v Kolíně.

14 kartový RMNC/Flexnet řešení pro páteřní nódy na historické fotce ze sobotního jednání RSYSu 5.4.2003 v Bratronicích.

Společná fotka ze zasedání Rady SYSopů 10.4.1999 v Holejích poblíž Budišova - celkem 37 sysopů zastupujících 41 objetů PR.

Zápis z jednání: Fajtův kopec 7.4.2001

Zápis z 22. schůzky Rady SysOpů – Jarního zasedání, konaného 7. 4. 2001 na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.

Přítomni byli:
ok1cnn, ok1dry, ok1dwj, ok1fmf, ok1gb, ok1gi, ok1hh, ok1imj, ok1iry, ok1jcm, ok1mkw, ok1mrm, ok1vey, ok1vfz, ok1vkc, ok1vof, ok1xh, ok2dgb, ok2icg, ok2ifs, ok2izs, ok2jpr, ok2kk, ok2mit, ok2mtm, ok2op, ok2pdk, ok2pxv, ok2ulj, ok2vir, ok2xhr, ok2xiz, ok2xnd.

Omluvili se:
ok1ar, ok1ayu, ok1ful, ok1hjr, ok1hoa, ok1ivu, ok1msh, ok1ox, ok1rq, ok1rr, ok1uwn, ok1vj, ok1vwk, ok1xwo, ok2bx, ok2crc, ok2jbu, ok2pen.

Program jednání:
S programem zasedání přítomné seznámili a dále jej řídili předsedkyně RS, Renata, OK1GB a místopředseda RS, Franta, OK1HH a úvodem poděkovali zejména Honzovi, OK2JPR, který perfektně zajistil veškeré prostory pro jednání RS.

Stručný obsah projednávaných bodů:
OK1GB seznámila přítomné sysopy se stavem hospodaření RS, se stavy jednotlivých podúčtů bankovního účtu 2478540267/0100 s názvem "Rada SysOpů" a podmínkami a způsobem proplácení výdajů. K informaci připojuje Účetní uzávěrku za rok 2000:

Účel Příjmy Výdaje
členský příspěvek 40004,90
faktura Český Telecom 1800,00
platba za fa 01/00 22540,00
poplatek za položky 423,00
úhrada účtů 16331,62
úrok 290,66
vedení účtu 1230,00
vklad 500,00
vrácená úhrada z 00/13 500,00
vrácená úhrada z 00/14 1116,00
výběr hotovosti na schůzku RSYS 10000,00
vyplacen vklad 8950,00
Součet: 64951,56 38734,62


Celkem Součet z příjmy-výdaje = ke zdanění 26216.94 Kč


Poznámka: Do 100 tisíc Kč se v případě občanských sdružení daně neplatí.

OK1VEY: v roce 2000 ČRK poskytl na provoz sítě PR příspěvek v hodnotě cca 60 000,- Kč tím, že na základě zaslaných požadavku 17 SysOpů proplatil jejich daňové doklady.

Dále Sveta, OK1VEY informoval, že ČRK ve svém rozpočtu na rok 2001 počítá opět s částkou 50 000,- Kč. Tuto částku lze čerpat jen na materiálové náklady na údržbu nebo rozšíření technického zařízení PR objektů. Byl dohodnut stejný postup jako loňského roku. Sysopové jsou žádáni, aby zaslali Svetovi, OK1VEY, do letního zasedání RSYS v Holicích kopie daňových dokladů (faktur a paragonů) v částce do cca. 2000,- Kč na jeden objekt. Po schválení zasedání RSYS v Holicích je Sveta OK1VEY předá na ČRK k proplacení.

Seznamy přidělených LinkTRXů nejsou úplné (byly přidělovány před vznikem současné RS a ta od minulé RS seznam neobdržela). Sysopové jsou proto žádáni, aby poskytli OK1IMJ jakožto technikovi RS informace o tom, kde jsou nasazeny. OK1GB proto žádá sysopy o inventuru materiálu, který jim byl přidělen, či proplacen do konce roku 1998.

Dále: v případě neosazených stavebnic LinkTRX I se vyplatí plošný spoj vzhledem ke sklonům k zakmitávání nepoužít a osadit součástkami nový plošný spoj.

Informace o linkových TRXech na 23 cm od OK1AYR: již více než rok pracují na linkách OK0NHC - OK0NHR - OK0NHK bez závad. Nová verze 2001 tvoří na jedné desce o rozměru 95x100 mm vstupní jednotku a MF zesilovač, druhá deska o rozměrech 80x90 mm je VCO + PA o výstupním výkonu 300 mW. Dále obsahuje dvě destičky - anténní přepínač a přepínač TX - RX. Byla rovněž zmenšena deska modemu Manchester a to na 85x62 mm. TRXy jsou řízeny Xtaly a mohou pracovat jak simplexně, tak i s odskokem. K těmto radiím se používá PA s BFQ 68 s výstupním výkonem 1 W. Cena kompletního páru TRXů je 14.000.- Kč. Na webu http://www.qsl.net/ok1ayr budou fotografie a dokumentace k TRXům.

OK1MKW informoval o změnách na gate OK0NHG. V situaci, kdy jsme obklopeni internetem, skýtá TNOS možnosti forwardu zpráv formou e mailů do amprnetu i do internetu a přístup SMTP i POP. OK0NHG pod LINUXem jde ještě dále a plný forward vybraných rubrik mohl být zkušebně nabídnut amatérům.

OK1HH podrobně probral povinnosti, nově stanovené Telekomunikačním zákonem a realizačními vyhláškami a upozorňuje všechny sysopy na jejich přechodná ustanovení, zejména na povinnost dle § 107 TelZ. nejpozději do 30. 6. 2001 doložit ČTÚ všechny údaje, požadované k udělení povolení. Týká se všech povolení, vydaných před 1. 7. 2000, u kterých je v případě včasného nedoložení údajů ČTÚ povinen zahájit správní řízení s odebráním povolení. Podrobnější informace: vše najdete v částce 47/2000, která byla rozeslána 13. června 2000 a obsahuje mj. ve sbírce č. 151/2000 Zákon ze dne 16. května 2000 o telekomunikacích, nabývající účinnosti 1. července 2000. V něm je třeba nepřehlédnout Přechodná ustanovení, začínající $ 107 od str. 2214. V odst. (10) totiž stojí, že (každý) provozovatel vysílacích rádiových zařízení, který na základě platného povolení, které bylo vydáno podle předpisů, platných před účinností tohoto zákona, provozuje vysílací rádiová zařízení, pro která je podle tohoto zákona potřebné povolení, je povinen nejpozději do jednoho roku (tj. do 30. 6. 2001) sdělit a doložit Úřadu údaje a doklady, které jsou vyžadovány pro udělení povolení podle $ 57 tohoto zákona. K tomu navíc vyhláška MDS ze dne 30. června 2000, 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, v $ 2 na str. 2999 - Povolení k provozování stanic výslovně stanovuje, že se amatérské převaděče, majáky a paketové uzly, využívané amatérskou radiokomunikační službou se povolují samostatně podle zákona č. 151/2000 Sb. s výslovným odkazem na $$ 57 a 58 tohoto zákona. Doložením údajů není zahájeno správní řízení a je tudíž bezplatné. Pouze do 30. 6. 2001 jsou bezplatně vydávány i průkazy operátora (HAREC), po tomto datu přestane být promíjen poplatek 400.- Kč.

Dále byla probrána otázka ”volacích značek”, které používá k účelům adresace v síti software těch počítačů k nimž není připojeno vysílací rádiové zařízení (a neslouží ke vstupu do sítě ve dle definice Paketového uzlu). Tyto nejsou volacími značkami ve smyslu vyhlášky MDS ze dne 30. června 2000, 200/2000 Sb v souladu s faktem, že při rádiovém přenosu v adresním poli rámce dle protokolu AX.25 nejsou nikdy označeny symbolem, identifikujícím toho, kdo paket, či rámec vysílá.

O situaci kolem vedení nódu OK0NF poskytl OK1HH informaci, získanou od OK1OX, který je nadále držitelem povolení. Sysopem BBS OK0NF-8 je dle info-textu OK1HOA.

OK2MTM potvrdil nabídku duplexerů vlastní konstrukce pro RS v ceně cca 1700.- Kč/ks pro pásmo 23 cm.

OK1GB a OK1HH informovali o výsledku precedenčního soudního sporu uživatel vs. sysop DB0AIS. Výrokem soudního dvora bylo vlastnictví sysopa postaveno nad zájem uživatele o přístup do boxu, přičemž náklady sporu hradí žalující (uživatel). Dále: uchovávání a výmaz zpráv v boxu jsou v pravomoci sysopa.

Zneužívání sítě PR, např. ke komerčním inzerátům v rubrice BAZAR: sysopové se shodli na účelnosti zamezení přístupu takového inzerenta do (pokud možno) všech BBS v OK na dobu jednoho měsíce, odůvodněný návrh může podat kdykoli kterýkoli sysop.

Sysopové se shodli na potřebě a účelnosti vystavení platných volacích znaků povolovacím orgánem (ČTÚ) na internetu.

Telekomunikační tajemství: podle znění zákona se ochrana výslovně týká přepravovaných zpráv. Omezení přístupu jiných uživatelů ke zprávám, již uloženým v cílové BBS, je plně v možnostech jednotlivých uživatelů a určení práv přístupu je pouze jejich záležitostí. Sysop zde může uživateli pomoci.

V souladu se stanovami proběhly volby vedení Rady sysopů s tímto výsledkem:
OK1GB – 27 hlasů
OK1HH – 27 hlasů
OK1IMJ – 27 hlasů
OK1FUL– 25 hlasů
OK1VEY– 24 hlasy.
Rozdělení jednotlivých funkcí a činností zůstává i pro další období.

V diskusi o volbě termínu příštího zasedání RS v Holicích (pátek, sobota, nebo neděle?) se přítomní sysopové shodli na nejvhodnější formě hlasováním v síti PR. Zorganizuje a zajistí OK1GB.

Na návrh OK1IRY žádá Rada sysopů členy svého vedení, aby bylo na vedení ČRK naléháno ve věci zajištění legalizace radioamatérského callbooku ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů. RS současně podporuje návrh pověřit sestavováním příslušné databáze OK1FAI. Zajistí OK1GB a/nebo OK1HH na jednání Rady ČRK 21. 4. 2001 v Hradci Králové.

OK1HH informoval RS o rozsáhlejší korespondenci s OK1RQ ve věci implementace doporučení IARU v OK, v jejímž závěru požádal OK1RQ, coby osobu doporučeními IARU se systematicky zabývající, o formulace konkrétních návrhů a opatření, doplněné o odkazy a citace tak, aby o nich mohla RS jednat na příštím zasedání v Holicích.

OK2XND: Výzva od OK2KQM (VŠB-TU Ostrava). V roce 2001 připravuje Katedra měřící a řídící techniky, FEI, VŠB-TU Ostrava, pro středoškolskou mládež celorepublikovou soutěž "napájeni Sluncem" - o nejrychlejší robot poháněný solárními články. Soutěž si klade za cíl aktivizaci zájmu středoškolské mládeže a široké veřejnosti o moderní technologie a techniku a v neposlední řade intenzifikaci volnočasových aktivit mládeže. (Soutěž proběhne v rámci Mistrovství Evropy ve fotbale robotu (6.-7.6.) dne 7.6.01 v dopoledních hodinách v areále VŠB-TU Ostrava. Propozice a přihlášky na adrese bohumil.horak@vsb.cz. V souvislosti s tímto a ve spolupráci školy s RK OK2KQM vyvstala myšlenka pořádat v roce 2002 obdobnou soutěž pro středoškolskou, případně vysokoškolskou mládež zaměřenou do oblasti bezdrátové komunikace, amatérského vysílání, digitální komunikace a přenosu dat. Cíle jsou obdobné, současně však seznamující s problematikou amatérského vysílání a měly by umožnit případně i rozšíření řad radioamatérů. Očekáváme nápady, připomínky, podněty, spoluúčast při přípravě i případné organizaci, tipy na sponzory, sponzory, ...

Zapsal: OK1HH

P.S. Vzhledem k tomu, že je zápis naposledy redigován až po výšeuvedeném jednání s vedením ČRK ve věci zajištění legalizace radioamatérského callbooku, můžeme zde připojit informaci o příslibu řešení do 30.5.2001 (ústy OK1VJV v Hradci Králové 21.4.2001, potvrzeno v zápisu, zveřejněném 26.4.2001 např. na http://www.crk.cz/cz/aktdc.htm).